City Branches

President: DR SHARIQ AQIL
Mobile : 7906984232
Secretary: DR ARUN KUMAR SINGH
Mobile : 9837135171
Treasurer: DR ABHISHEK SHARMA
Mobile : 9808189869
Website:
Email:

President :  Dr. Parwathy Murthy
Secretary :  Dr. Ishita Banerji
Treasurer :  Dr. Shubha Malviya
Website:
Email:

President :  Dr. Rajeev Krishak
Secretary :  Dr. Manoj Jain
Treasurer :  Dr. Rajesh Kumar
Website:
Email:

President :  Dr. Kuldeep Gangwar
Secretary :  Dr. Deepesh Gupta
Treasurer :  Dr. Rajeev Mishra
Website:
Email:

President :  Dr. D.K. Tyagi
Secretary :  Dr. Narendra Goel
Treasurer :  Dr. Vipin Agrawal
Website:
Email:

President :  Dr. Shishir Shrivastava
Secretary :  Dr. Sandeep Aggarwal
Treasurer :  Dr. Vaijana Dobhal
Website:
Email:

President :  Dr. R K Singh,
Mobile: +917376664319
Secretary :  Dr. Arun Srivastav
Mobile: +919415083605
Treasurer :  Dr. V M Bhatia
Mobile: +919415261773
Website:
Email:

President :  Dr. H K Singh
Secretary :  Dr. Ajay Srivastava
Treasurer :  Dr. Sunil Agarwal
Website:
Email:

President : DR Anoop Kumar Bajpai
Email : dranoop28@gmail.com
Secretary : Dr Abhishek Bansal Pedia
Email : abhibans.dr@gmail.com
Treasurer : Dr TRIBHUVANESH YADAV
Email : drtryadav7@gmail.com
Website   :  www.lucknowacademyofpediatrics.org
Email     :  secretary@lucknowacademyofpediatrics.org

President :  Dr. Lalit Aurora
Secretary :  Dr. Amit Chawla
Treasurer :  Dr. Ashish Biswas
Website   :
Email     :

President :  Dr. Meena Sood
Secretary :  Dr. Preeti Goyal
Treasurer :  Dr. Siddhartha Kumar
Website   :
Email     :

President :  Dr. Ritu Gupta
Secretary :  Dr. Vivek Goswami
Treasurer :  Dr. Subhash Gupta
Website   :
Email     :

President :  Dr. Pramod Gupta
Secretary :  Dr. G S Chaudhary
Treasurer :  Dr. Aradhana Kankane
Website   :
Email     :

President : Dr. S.P Singh
Address    : 4/73k-35 Daulatpur pahadia, Varanasi 221002
Mobile      : 9415227100
Email       : shreeprakashsingh83@gmail.com

Secretary :  Dr. Sunil Sharma
Address    : Vaishnavi child hospital,Pahadia Chauraha,saarnath Varanasi.
Mobile      : 9919932000,9140188814
Email       : dr.sunil.sharma1976@gmail.com
Central IAP : L/2018/S-4182

Treasurer :  Dr. Sanjay Patel
Address    : Plot no-562 bhiti Ramnagar bypass,Aryan children hospital Ramnagar,varanasi
Mobile      : 9695810504
Email       : dr.sanjaymd3@gmail.com

President :  Dr. J K Sharma
Secretary :  Dr. Shantanu Dutt
Treasurer :  Dr. Naveen Kumar
Website   :
Email     :

President :  Dr. Mahesh Agarwal
Secretary :  Dr. Shisher Agarwal
Treasurer :  Dr.
Website   :
Email     :

Print Friendly, PDF & Email